Slovníček pojmov

 

Bezregresný faktoring Priebežné financovanie obchodných pohľadávok, pri ktorom UCF preberá záväzok úhrady postúpených pohľadávok dodávateľovi v prípade platobnej nevôle alebo neschopnosti odberateľa. Služba zahŕňa financovanie pohľadávok, ich zabezpečenie proti platobnej nevôli a neschopnosti, ich správu a inkaso
Cesia Postúpenie/prevod vlastníctva pohľadávok/súboru pohľadávok z postupiteľa (dodávateľ) na postupníka (faktora)
Cesná klauzula Vytlačené alebo nalepené textové oznámenie o postúpení súboru pohľadávok, resp. jednotlivej pohľadávky prináležiacej k súboru pohľadávok na faktora spolu s uvedením platobnej inštrukcie súčasne predstavujúcej oboznámenie odberateľa o postúpení súboru pohľadávok, resp. jednotlivej pohľadávky z postúpeného súboru pohľadávok
Credit limit  Maximálna hodnota postúpených pohľadávok so zárukou ich úhrady faktorom za dojednaných podmienok (tzv. bezregresné odkúpenie)
Dodávateľ Subjekt realizujúci dodávku tovaru a/alebo služieb odberateľovi 
Faktor Nadobúdateľ súboru pohľadávok postupovaných dodávateľom
Faktoring Faktoring je metóda financovania krátkodobých úverov poskytnutých pri dodávkach tovaru a služieb. Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok spravidla bez postihu voči pôvodnému veriteľovi. Základom pre vzťah je faktoringová zmluva, ktorá stanovuje práva a povinnosti oboch strán
Funding limit/limit financovania odberateľa Maximálna hodnota postúpených pohľadávok od jedného odberateľa, na ktorú môže faktor poskytnúť čiastočné plnenie na účely kúpnej ceny (predfinancovanie); táto je vyjadrená absolútnou čiastkou a/alebo percentom z celkového otvoreného salda postúpených pohľadávok na faktora
Garančný limit (oznámený klientovi) Maximálna hodnota postúpených pohľadávok odkúpených so zárukou ich úhrady faktorom za dojednaných podmienok (tzv. bezregresné odkúpenie)
Garančná platba Plnenie faktora dodávateľovi z titulu prevzatého rizika neuhradenia postúpenej pohľadávky odberateľom do výšky garančného limitu znížené o podiel dodávateľa na škode vzniknutej neuhradením postúpenej pohľadávky odberateľom 
Inkaso Úkony smerujúce k zabezpečeniu úhrady dlhu zo strany odberateľa bez toho, aby tým vznikla povinnosť poskytnúť dodávateľovi 
Insurance limit (udelený zaisťovňou) Maximálna hodnota postúpených pohľadávok so zárukou ich úhrady zaisťovňou faktorovi za dojednaných podmienok
Kúpna cena Odmena za postúpenie súboru pohľadávok, resp. jednotlivej postúpenej pohľadávky
Nepriama platba Plnenie odberateľa dodávateľovi alebo aj inej osobe na účely úhrady pohľadávky postúpenej na UCF, či už vo forme finančného plnenia, platného započítania pohľadávok alebo aj inak (napr. vrátenie tovaru odberateľom)
Odberateľ Subjekt, voči ktorému dodávateľ eviduje pohľadávky, ktoré sú predmetom financovania/odkúpenia a ktorý je povinný uhradiť ich kúpnu cenu za dodávky tovaru a/alebo služieb realizovaných dodávateľom 
Platebné inštrukcie Písomný pokyn dodávateľa odberateľovi o spôsobe vykonania úhrady súboru pohľadávok, resp. jednotlivej postúpenej pohľadávky
Pohľadávka Pohľadávka dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny za tovar a/alebo služby dodanej dodávateľom odberateľovi na základe záväzkového vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom vyjadrená v nominálnej hodnote uvedenej na faktúre, zmenke alebo inom platobnom dokumente, a to vrátane všetkého príslušenstva tejto pohľadávky, všetkého zabezpečenia a všetkých práv s pohľadávkou spojených, vrátane všetkých vedľajších nárokov vzťahujúcich sa k pohľadávke, nárokov z vedľajších dojednaní vzťahujúcich sa k pohľadávke a nárokov na náhradu škody (ujmy), a to v kvalite (teda majúce vlastnosti), ktoré sú stanovené týmito všeobecnými podmienkami
Poistiteľ Subjekt poskytujúci zabezpečenie úhrady pohľadávok odkúpených faktorom voči odberateľovi/odberateľom
Postúpená pohľadávka Každá jednotlivá pohľadávka prináležiaca k súboru pohľadávok postúpená na faktora na základe faktoringovej zmluvy
Protinárok Hodnota, ktorú odberateľ uplatňuje voči dodávateľovi vo forme reklamácie, nároku, započítania alebo aj inak a o ktorú by mohol znížiť svoje plnenie voči dodávateľovi za dodávku tovaru a/alebo služieb (plnenie na účely postúpenej pohľadávky)
Predfinancovanie Úhrada dojednanej časti kúpnej ceny faktorom dodávateľovi za postúpený súbor pohľadávok/jednotlivé postúpené pohľadávky, a to pred lehotou splatnosti 
Rámec predfinancovania Maximálna výška plnenia, ktoré sa faktor zaviazal poskytnúť dodávateľovi 
Regresný faktoring Priebežné financovanie založené na odkúpení obchodných pohľadávok so spätným dopadom na klienta v prípade neplnenia zo strany odberateľa. Služba zahŕňa financovanie pohľadávok, ich správu a inkaso
Súbor pohľadávok Súbor súčasných a/alebo budúcich pohľadávok vymedzený predovšetkým uvedením informácie o tom, či ide o súčasné a/alebo budúce pohľadávky, právnym titulom, dobou splatnosti, identifikáciou osoby odberateľa či odberateľov a/alebo dobou vzniku postupovaných pohľadávok
Zahraničný faktor Zmluvná faktoringová spoločnosť faktora v príslušnom teritóriu, ktorá na základe postúpenia súboru pohľadávok zabezpečuje ich inkaso a poskytuje insurance limit