Poučenie o spracovaní osobných údajov

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) sú Vám, ako dotknutým osobám, týmto poskytované nižšie uvedené informácie, a to najmä o tom, (i) aké osobné údaje získavame, (ii) ako s týmito údajmi nakladáme, (iii) na základe akých právnych základov osobné údaje spracúvame a na aké účely osobné údaje využívame, (iv) komu sme oprávnení tieto osobné údaje poskytnúť, (v) aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj (vi) kde je možné získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať, aby ste sa oboznámili s obsahom tohto Poučenia o spracúvaní osobných údajov („Poučenie“). Sme pripravení odpovedať na Vaše prípadné dopyty prostredníctvom kontaktného e-mailu olga.pavlickova@unicreditfactoring.cz, prípadne na adrese Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4. 

Toto Poučenie, ktoré obsahuje všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, je určené všetkým fyzickým osobám, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva, najmä teda klientom, obchodným partnerom, uchádzačom o zamestnanie, používateľom webovej stránky našej spoločnosti atď.

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Totožnosť prevádzkovateľa:

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 15272028
so sídlom Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 649
(„spoločnosť“ alebo tiež „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
kontaktná adresa: Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktný e-mail: olga.pavlickova@unicreditfactoring.cz
kontaktný telefón: + 420 225 98 25 11.

B. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spoločnosť, ako prevádzkovateľ osobných údajov, nakladá s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnou právnou úpravou a vždy tak, aby bola v maximálnej možnej miere zabezpečená bezpečnosť Vašich údajov (osobných údajov). Spoločnosť dodržuje zásady spracúvania osobných údajov stanovené platnou právnou úpravou a plne rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov.

V spoločnosti nepôsobí zodpovedná osoba v zmysle nariadenia GDPR.

Účely spracúvania osobných údajov. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Po splnení príslušného účelu môže prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúvať na iné účely, ako na tie, na ktoré boli získané; o týchto iných účeloch Vás prevádzkovateľ vždy informuje.

Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez Vášho súhlasu na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych dôvodov

 • splnenie zmluvných záväzkov prevádzkovateľa, vrátane splnenia záväzku na poskytnutie plnenia podľa zmluvy a uskutočnenie platby (doba uloženia osobných údajov: počas obdobia trvania zmluvy); právny dôvod spracúvania: splnenie zmluvy;
 • splnenie právnych povinností, vrátane napr. vedenia a spracúvania účtovnej agendy (doba uloženia osobných údajov: osobné údaje sú spracúvané počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi); právny dôvod spracúvania: splnenie právnej povinnosti;
 • možnosť uplatnenia a vymáhania právnych nárokov prevádzkovateľa, oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, resp. ochrana právnych nárokov, vrátane vymáhania právnych nárokov, rozvoja a vývoja poskytovaných produktov a služieb, riešenia spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov(doba uloženia osobných údajov: osobné údaje sú spracúvané do uplynutia 1 roku od konca premlčacej doby, resp. ďalej po nevyhnutnú dobu na účely realizácie ochrany právnych nárokov); právny dôvod spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany;
 • vedenie a spracúvanie agendy prijímania zamestnancov (doba uloženia osobných údajov: a) v prípade, že uchádzač vo výberovom konaní uspeje a stane sa zamestnancom: počas obdobia trvania pracovného pomeru zamestnanca, b) na ostatné účely súvisiace s agendou prijímania zamestnancov: do uplynutia 1 roku od konca premlčacej doby, resp. ďalej počas nevyhnutného obdobia na účely realizácie ochrany právnych nárokov); právny dôvod: (i) splnenie zmluvy (spracúvanie na uzavretie zmluvy), (ii) oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje s Vašim súhlasom na nasledujúce účely

 • vybrané aspekty v spojení s vedením a spracúvaním agendy prijímania zamestnancov.

Doba uloženia osobných údajov: osobné údaje na základe súhlasu sú spracúvané počas obdobia 3 rokov. Právnym základom spracúvania je súhlas so spracúvaním osobných údajov, udelený dotknutou osobou.

Na účely preukázania splnenia povinnosti prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov, je prevádzkovateľ oprávnený ukladať/spracúvať informácie ohľadom získania súhlasu (t.j. ako bol súhlas získaný a čoho sa súhlas týkal) aj po odvolaní súhlasu zo strany dotknutej osoby, a to počas primeraného obdobia (najdlhšie počas obdobia 4 rokov).

Kategórie osobných údajov:

Spoločnosť spracúva na vyššie uvedené účely Vaše

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje, t.j. napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefón, e-mailová adresa, adresa (bydlisko, adresa pre doručovanie alebo iná kontaktná adresa), podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi tiež obchodnú spoločnosť, sídlo podnikania a IČO/DIČ, elektronická schránka, prihlasovacie údaje do systému eSaldo, a pod.
 • ďalšie osobné údaje, t.j. napr. bankové údaje (číslo bankového účtu), IP adresa, a pod.,
 • osobné údaje súvisiace s agendou prijímania pracovníkov, t.j. napr. identifikačné a kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o jazykových schopnostiach, prípadne údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, ako aj ďalšie osobné údaje, súvisiace s agendou prijímania pracovníkov,
 • údaje o finančnej situácii, údaje uvedené v bankových registroch, údaje o majetkovej situácii, a to v spojení s overením/vyhodnotením kredibility/bonity.

Právnym dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je (viď vyššie):

 • splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR)
 • splnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, ako dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak bol udelený dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané manuálne aj automatizovanými prostriedkami priamo prostredníctvom na to poverených zamestnancov prevádzkovateľa a ďalej prostredníctvom sprostredkovateľov, poverených prevázkovateľom na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Zdroj osobných údajov:

Spoločnosť, ako prevádzkovateľ, získava osobné údaje dotknutých osôb (i) od dotknutých osôb (napr. (a) zo žiadostí dotknutých osôb, (b) v rámci rokovaní s dotknutou osobou ohľadom uzatvorenia zmluvy, (c) z formulárov vyplnených dotknutou osobou alebo (d) pri komunikácii (osobnej alebo písomnej) s dotknutými osobami, vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami), (ii) od tretích osôb (napr. (a) od orgánov verejnej moci, (b) od spolupracujúcich tretích osôb, (c) od tretích osôb pri plnení právnych povinností prevádzkovateľa, (d) na základe osobitných právnych predpisov, (e) od tretích osôb rovnako v prípade, kedy dotknutá osoba poskytuje zabezpečenie záväzku klienta prevádzkovateľa) alebo (iii) z verejne dostupných zdrojov (napr. z verejných registrov). Pokiaľ osobné údaje získava prevádzkovateľ od dotknutých osôb, informuje dotknuté osoby o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a či má dotknutá osoba povinnosť poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

Príjemcovia, kategórie príjemcov:

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené najmä nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • orgánom verejnej moci a ďalším subjektom, ktorým je spoločnosť povinná oznámiť Vaše osobné údaje, resp. ktoré sú oprávnené požadovať Vaše osobné údaje od spoločnosti (napr. správca dane, colná správa, exekútori, konkurzní správcovia, súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.)
 • tretím osobám, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, t.j. sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, audítori, daňoví poradcovia, advokáti, atď.)
 • obchodným partnerom spoločnosti
 • subjektom majetkovo prepojeným so spoločnosťou
 • ďalším subjektom (napr. poisťovne)

Potom môžu byť Vaše osobné údaje prípadne sprístupnené tretím osobám z iného dôvodu, v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretích krajín, ani medzinárodnej organizácii.

 Automatizované rozhodovanie:

K automatizovanému rozhodovaniu dochádza pri spracúvaní osobných údajov, a to najmä v spojení s overením/vyhodnotením kredibility/bonity posudzovanej dotknutej osoby. V ostatných prípadoch spracúvania k automatizovanému rozhodovaniu nedochádza.

Automatizované rozhodovanie bude vykonané najmä formou (postupom) logických a/alebo algorytmických operácií.
Významom automatizovaného rozhodovania je tak overenie/vyhodnotenie kredibility/bonity posudzovanej dotknutej osoby.
Dôsledkom automatizovaného rozhodovania bude rozhodnutie ohľadom prípustnosti poskytnutia financovania zo strany prevádzkovateľa. 

Aké cookies používame?

 • dočasné cookies (session cookies), ktoré môžu byť v prípade tohto webu využívané pre podporu niektorých funkcií doplnkov a ktoré sa vymažú okamžite po zatvorení prehliadača.
 • trvalé cookies (pernament cookies), ktoré zostanú v zariadení uložené, kým nedosiahnu určeného dátumu a času vypršania platnosti, spravidla však jeden rok alebo do času ich odstránenie užívateľom.
 • funkčné a technické cookies, ktoré predovšetkým zabezpečujú správne fungovanie stránky, uchovávanie nastavených preferencií alebo zachytenie informácie o zobrazovanie hlásení o chybách
 • analytické cookies, ktoré sú využívané na štatistické účely, najmä pre zber informácií o používaní webu (napr. počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).

C. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledovným informáciám o:

a) účeloch spracovania;

b) kategóriách dotknutých osobných údajov;

c) príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

d) plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchované, alebo ak nie je možné ju určiť, o kritériách použitých k stanoveniu tejto doby;

e) existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov);

g) akýchkoľvek dostupných informáciách, pokiaľ ide o zdroj osobných údajov;

h) tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Pokiaľ sa prenášajú osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Platí, že právom získať kópiu nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 

Právo na opravu (článok 16 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na výmaz (článok 17 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ak je uplatnenie námietky prípustné podľa nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná zákonná výnimka, najmä pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napádate správnosť osobných údajov – v takomto prípade bude spracúvanie obmedzené počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a požiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy potrebujete tieto osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa, s výnimkou uchovávania, spracúvajú len

a) so súhlasom dotknutej osoby,

b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo,

d)  z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte (za podmienok stanovených článkom 20nariadenia GDPR) právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ Vám na základe Vašej žiadosti poskytne údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne ich na Vašu žiadosť prenesie ďalšiemu jednoznačne určenému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovaným spôsobom.

Výkon práva na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

Právo namietať (článok 21 nariadenia GDPR):

Ako dotknutá osoba máte (za podmienok stanovených článkom 21 nariadenia GDPR) právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sú spracúvané na základe (z titulu) oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ďalej nespracúva osobné údaje, pokiaľ (i) nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo (ii) pokiaľ sa jedná o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 nariadenia GDPR):

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov sú porušené právne predpisy/nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa niektorému dozornému orgánu, pričom dozorným orgánom pre Českú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Týmto nie sú dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, stanovené na ochranu dotknutej osoby platnými právnymi predpismi.

Právo odvolať súhlas:

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov nie ste povinní spoločnosti udeliť. Máte právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, udelený na vyššie uvedené účely (či na niektorý z nich), odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete (i) podpísaným písomným oznámením o odvolaní súhlasu, zaslaným písomne na kontaktnú adresu spoločnosti alebo (ii) oznámením o odvolaní súhlasu formou e-mailu, zaslaného na kontaktný e-mail spoločnostiuvedený vyššie v tomto Poučení.

Dovoľujeme si upozorniť, že niektoré osobné údaje sme oprávnení spracúvať na určité účely aj bez Vášho súhlasu. Pokiaľ odvoláte svoj súhlas, spoločnosť ukončí spracúvanie príslušných osobných údajov na účely vyžadujúce Váš súhlas, voči ktorým bol odvolaný súhlas s ich spracúvaním, avšak spoločnosťmôže byť oprávnená, prípadne aj povinná, tieto osobné údaje naďalej spracúvať, z titulu iného právneho základu (t.j. iný právny dôvod spracúvania).

D. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VYBRANÝCH DOTKNUTÝCH OSÔB:

Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia tohto Poučenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu boli zo strany uchádzača o zamestnanie prenesené, poskytnuté, resp. k ich prenosu udelil uchádzač o zamestnanie súhlas (napr. údaje obsiahnuté v životopise či údaje poskytnuté v rámci serverov na zdieľanie údajov uchádzačov a pod.); prevádzkovateľ prípadne spracúva aj údaje získané v rámci preverenia informácií z verejne dostupných zdrojov (napr. sieť LinkedIn). Vždy sa však jedná o nevyhnutne potrebné údaje, ktoré v primeranom rozsahu podľa platných právnych predpisov slúžia na účely preverenia uchádzača o zamestnanie, a to najmä preverenie vo vzťahu k údajom uvedených v životopise.

Prevádzkovateľ popri identifikačných a adresných osobných údajoch, takto spracúva aj informácie o jazykových znalostiach, dosiahnutom vzdelaní uchádzača, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach uchádzača a tak pod. Primárnym zdrojom osobných údajov je však dotknutá osoba.

Ak nie je uchádzačom udelený súhlas, je možné daného uchádzača kontaktovať iba na základe údajov, ktoré sú uchádzačom na tento účel poskytnuté (t.j. osobné údaje, ktoré uchádzač za týmto účelom o sebe uverejnil). Do databázy prevádzkovateľa je možné uchádzača zaradiť len na základe súhlasu udeleného daným uchádzačom. V prípade, že nebol dotknutou osobou udelený súhlas, prevádzkovateľ nebude osobné údaje takejto dotknutej osoby ďalej spracúvať, pričom po uplynutí primeranej doby, počas ktorej bude mať prevádzkovateľ uložené základné údaje o tom, (i) za akých okolností a (ii) z akých dôvodov bola táto dotknutá osoba kontaktovaná, bude vykonaná likvidácia týchto údajov. Kontaktovanie referenčných kontaktov (referencie) uchádzačov o zamestnanie je prípustné na základe súhlasu daného uchádzača. Udelený(é) súhlas(y) môže uchádzač/kandidát kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej kontaktnej adrese, resp. kontaktnom e-maile prevádzkovateľa.

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie sú prevádzkovateľom využívané na účely výberu vhodného kandidáta na danú pracovnú pozíciu. V prípade, že uchádzač vo výberovom konaní uspeje a bude s týmto uchádzačom o zamestnanie uzatvorená zmluva zakladajúca pracovnoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a uchádzačom, stanú sa uchádzačom poskytnuté osobné údaje (najmä životopis) súčasťou jeho osobného spisu, ako zamestnanca. Po skončení výberového konania prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí neboli vybraní/prijatí na danú pracovnú pozíciu. Komunikáciu (listinnú, resp. e-mailovú) s uchádzačom, ohľadom daného výberového konania, je prevádzkovateľ oprávnený využiť (i) jednak na účely svojich oprávnených záujmov (ochrana právnych nárokov prevádzkovateľa, prípadne na účely IT zabezpečenia – najmä webu a siete prevádzkovateľa), prípadne aj (ii) na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. k preukázaniu udelenia súhlasu uchádzača so spracúvaním osobných údajov a tak pod.)

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • splnenie zmluvy (spracúvanie na uzatvorenie zmluvy)
 • súhlas udelený dotknutou osobou
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany
 • splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha prevádzkovateľ (vrátane preukázania získania súhlasu);

Kategórie príjemcov:

 • dodávatelia IT služieb (služby IT technickej podpory, poskytovanie serverových služieb, poskytovanie programátorských služieb, a pod.)
 • dodávatelia externých služieb recruitmentu, poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia ekonomických služieb, prípade aj poskytovatelia služieb daňového poradenstva alebo auditu
 • orgány verejnej moci

V spojení s agendou recruitmentu (náborová agenda) dochádza k spracúvaniu osobných údajov ako na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou, tak aj v spojení s „nesúhlasovou“ agendou, t.j. v prípade, kedy právny základ spracovania je daný z titulu (i) splnenia zmluvy (resp. spracúvania na uzatvorenie zmluvy), (ii) splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, resp. (iii) oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

Poskytnutie osobných údajov pre spracúvanie na základe súhlasu (t.j. najmä na účely zaradenia daného uchádzača do budúceho (ďalšieho) výberového konania) je úplne dobrovoľné a dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť; bez poskytnutia súhlasu však nebude možné dotknutú osobu (kandidáta) do budúceho (ďalšieho) výberového konania zaradiť.

Doba uchovania osobných údajov: na účely výberového konania (výber vhodného kandidáta) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov do doby uplynutia 6 mesiacov od obsadenia danej pracovnej pozície alebo zrušenia daného výberového konania. V prípade, že uchádzač vo výberovom konaní uspeje (a stane sa zamestnancom), bude jeho životopis (ako súčasť osobného spisu zamestnanca) spracúvaný po obdobie trvania pracovného pomeru zamestnanca. Na ostatné účely, súvisiace s agendou prijímania zamestnancov, kedy prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe oprávneného záujmu, sú údaje uložené do uplynutia 1 roku od konca premlčacej doby, resp. ďalej po obdobie nevyhnuté na účely realizácie ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa.

Ďalšie spracúvanie osobných údajov uchádzača, pre ponuky iných/ďalších pracovných pozícií u prevádzkovateľa, je prípustné na základe súhlasu danej dotknutej osoby.

V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene poskytnutých údajov (či už formou životopisu alebo inak poskytnutých), oznámte prosím túto zmenu prevádzkovateľovi na uvedenej kontaktnej adrese alebo kontaktnom e-maile.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov:

Týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia tohto Poučenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov (i) primárne na účely uzatvorenia a splnenia zmluvy, prípadne (ii) na účely splnenia zákonných povinností (najmä splnenia povinností stanovených účtovnými a daňovými predpismi, resp. predpismi na ochranu osobných údajov), resp. (iii) z titulu oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, za účelom možnosti uplatnenia a vymáhania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretej strany (vymáhanie pohľadávok a ochrana právnych nárokov prevádzkovateľa a tretích osôb), príp. na účely marketingu a reklamy. Osobné údaje môže prevádzkovateľ použiť aj pre administratívne potreby prevádzkovateľa (vrátane vytvárania evidencií a zoznamu kontaktných osôb).

Pri potenciálnych zmluvných partneroch môže prevádzkovateľ spracúvať údaje dostupné z verejných zdrojov (napr. verejné registre, webové stránky a pod.) na účely obchodného kontaktu. Takéto údaje môže prevádzkovateľ použiť pre administratívne potreby (vrátane vytvárania evidencií a zoznamu kontaktných osôb).

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • splnenie zmluvy (spracúvanie na uzatvorenie zmluvy)
 • splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ polieha
 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany

Kategórie príjemcov:

 • dodávatelia IT služieb (služby IT technickej podpory, poskytovanie serverových služieb, poskytovanie programátorských služieb, a pod.)
 • poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia ekonomických služieb, prípade aj poskytovatelia služieb daňového poradenstva alebo auditu
 • orgány verejnej moci
 • ďalší príjemcovia (napr. poisťovne)

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané automatizovaným spôsobom aj manuálne. Viacmenej väčšina spracúvania prebieha automatizovaným spôsobom (prostredníctvom počítačových systémov), najmä vo factoringovom systéme Aquarius, v systémoch prevádzkovateľa pre účtovníctvo, fakturáciu a tak pod. Osobné údaje však súčasne môžu byť prevádzkovateľom spracúvané aj v evidenciách, kartotékach a pod. (vrátane systémov evidencie/ukladania listinných dokumentov, kartotéky vizitiek a tak pod.).

Obdobie uchovania osobných údajov:

 • kontaktné údaje na účely ponuky služieb informačnej spoločnosti podľa príslušného právneho predpisu budú prevádzkovateľom spracúvané, pokiaľ obchodný partner nevysloví nesúhlas s ďalším zasielaním obchodných oznámení
 • osobné údaje na účely splnenia zmluvy budú prevádzkovateľom spracúvané počas obdobia trvania zmluvy (zmluvy budú na účely archivácie evidované počas obdobia 10 rokov od ich splnenia/ukončenia/zániku)
 • osobné údaje na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa budú spracúvané počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi
 • osobné údaje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané do uplynutia 1 roku od konca premlčacej doby, resp. ďalej počas nevyhnutného obdobia na účely realizácie ochrany právnych nárokov

 

Za účelom aktualizácie osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na uvedenej kontaktnej adrese, resp. kontaktnom e-maile.

Informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov webovej stránky spoločnosti:

Týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov používateľov webovej stránky nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia tohto Poučenia.

Používateľmi webovej stránky prevádzkovateľa môžu byť jednak používatelia, ktorí sú/budú v právnom vzťahu s prevádzkovateľom (napr. klient spoločnosti), tak aj používatelia, ktorí nie sú/nebudú v právnom vzťahu s prevádzkovateľom (t.j. osoba, ktorá si webovú stránku iba „pozerá“ a nič sa nepýta/neobjednáva/nepožaduje). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov webovej stránkyna legitímne (zákonom dovolené) účely (napr. na účely vedenia účtovnej agendy/evidencie alebo na účely splnenia zmluvy).

Zdrojom osobných údajov je aktivita danej dotknutej osoby na webovej stránke prevádzkovateľa.

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ polieha (napr. vedenie agendy/evidencie účtovníctva);
 • splnenie zmluvy (spracúvanie na uzatvorenie zmluvy);
 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany;

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, týkajúce sa aktivity dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa: IP adresa, dátum a čas prístupu a pod.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov:

 • dodávatelia IT služieb (služby správcu siete/IT technickej podpory, poskytovatelia serverových služieb, poskytovatelia programátorských služieb, a pod.)
 • orgány verejnej moci

E. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Spôsob uplatnenia práv dotknutou osobou:

Ako dotknutá osoba môžete svoje práva, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, voči prevádzkovateľovi uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na kontaktnej adrese Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, prípadne na kontaktnej e-mailovej adrese prevádzkovateľa olga.pavlickova@unicreditfactoring.cz.

Poskytovanie informácií prevádzkovateľom:

Prevádzkovateľ poskytuje informácie písomne v listinnej podobe. Pokiaľ však budete kontaktovať prevádzkovateľa elektronicky na kontaktnej e-mailovej adrese prevádzkovateľa, prevádzkovateľ Vám poskytne informácie elektronicky (formou e-mailovej správy), pokiaľ nepožiadate o poskytnutie informácií v listinnej podobe. Týmto nie je dotknuté Vaše právo na prenosnosť údajov.

Pokiaľ od Vás prijmeme žiadosť podľa článku 15 až 22 nariadenia GDPR, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr Vás budeme informovať o prijatých opatreniach, odmietnutí alebo predĺžení lehoty do jedného mesiaca potom, čo nám bude žiadosť doručená. S ohľadom na zložitosť žiadosti alebo ich počet môžeme lehotu na informovanie o prijatých opatreniach (a teda tiež na prijatie príslušných opatrení) predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi odkladu.

Informácie o tom, že si dotknutá osoba uplatnila svoje práva u prevádzkovateľa a ako bola jej žiadosť vybavená, je uložená u prevádzkovateľa počas primeraného obdobia (obvykle po dobu 3 rokov), a to za účelom (i) preukázania tejto skutočnosti (uplatnenie a vybavenie žiadosti), ďalej (ii) na štatistické účely, resp. (iii)  na účely ochrany práv prevádzkovateľa.

Dalšie informácie:

V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané bez Vášho súhlasu, je ich poskytnutie vyžadované z dôvodov, (i) že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne (ii) ich poskytnutie vyžaduje zákon alebo (iii) oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích strán. Dôsledkom neposkytnutia údajov na tieto účely (niektorý z nich) môže byť neuzatvorenie zmluvy, prípadne nemožnosť plnenia a tak pod.

Zasielanie elektronických obchodných oznámení pre zákazníkov, v zmysle ponuky služieb informačnej spoločnosti (tzv. zákaznícka výnimka) podľa príslušného právneho predpisu, je možné zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, nie je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou ani zmluvnou podmienkou (zákonnou ani zmluvnou požiadavkou), a teda súhlas poskytnúť nemusíte. V takýchto prípadoch teda nie je Vašou povinnosťou predmetné osobné údaje na daný účel poskytnúť, ani dať súhlas na ich spracúvanie. Pokiaľ súhlas neposkytnete, môže to byť dôvodom, že spoločnosť nebude schopná uplatniť niektoré postupy.

V prípade, že bude prevádzkovateľ používať osobné údaje na iný účel, ako ten, ktorý je stanovený v tomto Poučení, bezodkladne poskytne danej dotknutej osobe informáciu o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tomto Poučení.

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.