Disclaimer

 

Právne jednanie UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCF) podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

1. Reklamné oznámenie slúžia iba pre informáčné účely a niesú návrhom na uzavretie zmluvy.
2. UCF si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť v ktorejkoľvek fáze jednania, predovšetkým pokiaľ nebudú získané potřebné interné schválenia vrámci banky.
3. Pokiaľ UCF nestanovil, prípadne nebolo zjednané inak, UCF právne jedná len v písomnej forme pričom jednanie v inej forme UCF nezaväzuje.
4. UCF vylučuje prijatie návrhu na uzavrenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom či odchylkou. Odpoveď na ponuku s dodatkom či odchylkou sa nepovažuje za prijatie ponuky.

UCF poskytuje informácie a rady výlučne na základe podkladov dostupných UCF ku dňu poskytnutia príslušnej informácie či rady a nepreberá zodpovednosť za vplyv na poskytnutú informáciu či radu okolnosťami, ktoré nemohol zistiť ani při vynaložení odbornej starostlivosti alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie či rady.